choroba? – Charles Bukowski

0
fatalny
0
słaby
0
niczego sobie
0
dobry
2
wyśmienity
fatalny słaby niczego sobie dobry wyśmienity